Hopp til innhold
 1. Forside>
 2. Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurdering

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Orkel konsern

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (LOV-2021-06-18-99; § 1).

Orkel konsern består av 2 selskaper lokalisert i Norge, Orkel AS og Orkel Direkte AS, samt flere utenlandske datterselskaper, Orkel Kina, Orkel Malaysia, Orkel USA. Konsernet produserer og selger compaktorer og andre landbruksmaskiner til norske kunder og til flere utenlandske markeder.

Vi er 140 dyktige og dedikerte ansatte. Vi anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger fordelt på 6 trinn basert på OECD modell:

 1. Det er forankret i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven. Det er vedtatt en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger. Vurderingene skal omfatte leverandørkjeder, forretningsforbindelser og interne forhold. Retningslinjene og rutinene etablert i forbindelse med aktsomhetsvurderinger er en del av konsernets styringsdokumenter. De har blitt kommunisert internt i bedriften og er en del av bedriftskulturen. Det er etablert varslingsrutiner som skal bidra til å avdekke avvik eller risiko for negative konsekvenser. Mistanke om oppførsel/forhold som er i strid med Orkels retningslinjer for ansvarlig næringsliv eller gjeldende lovgivning skal rapporteres i tråd med Orkels varslingsrutiner. Alle varsel skal tas på alvor og håndteres forsvarlig i tråd med gjeldende rutine.
 2. Kartlegging av faktisk og potensiell risiko for brudd på åpenhetslovens bestemmelser i hele verdikjeden er en kontinuerlig prosess i Orkel. Vi kartlegger risiko hos våre leverandører, speditører og andre forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til fare for brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, bærekraft og miljø. Vi har prioritert arbeidet med våre utenlandske leverandører og har hatt spesiell fokus på en leverandør i Østen hvor vi vurderer fare for brudd på OECD retningslinjer som mest overhengende. Vi jobber med å øke kunnskap over risikoområder hos våre ansatte ift. geografisk område, produkt og bransje.
 3. Hvordan reduserer vi negativ påvirkning/skade både lokalt og global?
  Orkels visjon er «To be the leading power in baling technology for a sustainable world” som innebærer at vår virksomhet skal bidra til en mer bærekraftig verden. Orkels landbruks compaktorer bevarer næringsstoffer i fôret mye bedre enn andre løsninger og på denne måten kan vi ta være på naturressurser og redusere behov for avskoging. Våre industrimaskiner hjelper med å håndtere søppelproblemet rundt omkring i verden og bidrar til reduksjon av mikroplast i naturen samt minsker faren for forsøpling av havområdene og andre miljøskader. Vi jobber med mange spennende prosjekter for å ivareta matsikkerhet, biologisk mangfold, dyrevelferd og miljø. Vi har lagt til rette for at plastforbruket kan reduseres ved å bruke våre maskiner. I tillegg oppfordrer og tilbyr vi våre kunder å bruke resirkulert plast.
  Orkel’s produksjon foregår i et lite lokalt miljø og vårt mål er å redusere belastning som dette kan forårsake for andre interessenter. Vi har jobbet med og har klart å redusere vårt miljøavtrykk i lokalsamfunnet ved å føre tungtrafikk utenom tettbebyggelse. 
  Uten at noen konkrete lovbrudd av Åpenhetslovens bestemmelser ble avdekket i vår verdikjede gjennom kartleggingsprosessen har vi satt i gang arbeid med å begrense eventuell risiko. Vi har revidert og fått signert samarbeidsavtaler som stiller krav til våre største leverandører ift.  åpenhetsloven. Vi er i gang med å signere liknende erklæringer med andre samarbeidspartnere.
 4. Vi følger med på gjennomføring av tiltak og jobber med å avdekke om iverksatte tiltak er tilstrekkelige for å forebygge eller stanse risiko.
 5. Orkel skal være åpen om de vurderinger og tiltak som gjennomføres i vår verdikjede.
 6. Per i dag har vi ikke hatt saker om gjenoppretting eller erstatning. Dersom et avvik, brudd på retningslinjer eller skade blir avdekket skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette.